Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Odholowali ci samochód? Kto odpowiada za koszty holowania i przetrzymywania pojazdu na parkingu


Kto odpowiada za koszty holowania i przetrzymywania pojazdu na parkingu, szczególnie w przypadku, gdy kierujący pojazdem nie jest jego właścicielem, ani nie jest związany z właścicielem żadną formą umowy.


Czytelnik przedstawił sprawę następująco:

„Brat otrzymał pismo z urzędu skarbowego o zapłacie przeszło 13 tys. złotych za usunięcie auta na parking policyjny, ale nie był właścicielem tego samochodu. (…) Kierownik wydziału komunikacji i starosta powołali się na art.130 pkt.10, a między właścicielem a bratem nie było żadnej umowy.”

Zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym pojazd jest usuwany (holowany) z drogi na koszt właściciela w przypadku:

1) pozostawienia pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu

2) nieokazania przez kierującego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy OC posiadacza pojazdu lub dowodu opłacenia składki za to ubezpieczenie jeżeli pojazd jest zarejestrowany w kraju z poza Unii Europejskiej

3) przekroczenia wymiarów, dopuszczalnej masy całkowitej lub nacisku osi określonych w przepisach ruchu drogowego, chyba że istnieje możliwość skierowania pojazdu na pobliską drogę, na której dopuszczalny jest ruch takiego pojazdu

4) pozostawienia pojazdu nieoznakowanego kartą parkingową, w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych

5) pozostawienia pojazdu w miejscu obowiązywania znaku wskazującego, że zaparkowany pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela

6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdem albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości przekazania auta osobie znajdującej się w nim i posiadającej prawo jazdy

Ponadto pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy:

1) kierowała nim osoba:

– znajdująca się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,

– nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdu;

2) jego stan techniczny zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego, powoduje uszkodzenie drogi albo narusza wymagania ochrony środowiska.

Pojazdu nie usuwa się, jeżeli przed wydaniem polecenia usunięcia pojazdu lub w trakcie usuwania pojazdu ustaną przyczyny jego usunięcia. Jeżeli wydanie polecenia usunięcia pojazdu w przypadkach, o których mowa wyżej spowodowało powstanie kosztów, do ich pokrycia jest obowiązany właściciel pojazdu.

Polecenie przemieszczenia lub usunięcia pojazdu może wydać policja lub straż miejska (wyjątkowo osoba dowodząca akcją ratowniczą).

Pojazd usunięty z drogi umieszcza się na wyznaczonym przez starostę parkingu strzeżonym do czasu uiszczenia opłaty za jego usunięcie i parkowanie.

Rada powiatu ustala corocznie, w drodze uchwały, wysokość opłat i kosztów związanych z odholowywaniem i przechowywaniem pojazdu na parkingu, jednak ich wysokość nie może być większa niż stawki wskazane w ustawie. W przypadku samochodu osobowego, opłata za jego usunięcie nie może być wyższa niż 476 zł, a za przechowanie na parkingu nie może być wyższa niż 39 zł za dobę.

W przypadku usunięcia pojazdu z drogi Starosta występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie jego przepadku (pozbawienia własności) na rzecz powiatu, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel lub osoba uprawniona nie odebrała pojazdu w terminie 3 miesięcy od dnia jego usunięcia. Jednak Starosta nie może wystąpić z takim wnioskiem, gdy okoliczności wskazują, że nieodebranie pojazdu nastąpiło z przyczyn niezależnych od właściciela lub osoby uprawnionej np. pobyt w szpitalu.

Starosta występuje do sądu z wnioskiem o przejęcie pojazdu przez powiat również wówczas, gdy po terminie 4 miesięcy od dnia usunięcia pojazdu nie został ustalony jego właściciel lub osoba uprawniona do jego odbioru pomimo dołożenia należytej staranności. W postępowaniu sądowym można kwestionować zasadność przepadku pojazdu.

Koszty związane z usuwaniem, przechowywaniem, oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdu powstałe od momentu wydania polecenia jego usunięcia do zakończenia postępowania ponosi osoba będąca właścicielem tego pojazdu. Decyzję o zapłacie tych kosztów wydaje starosta. Jeżeli jednak pojazd w chwili usunięcia znajdował się we władaniu osoby dysponującej nim na podstawie innego niż własność tytułu prawnego (np. umowy użyczenia), osoba ta jest zobowiązana solidarnie do pokrycia kosztów jego odholowania i przechowania. W takim przypadku osoba, która poniosła koszty usunięcia i przechowania samochodu, a nie była jego właścicielem, może dochodzić od właściciela pojazdu zwrotu poniesionych przez siebie opłat.

Na decyzję starosty w przedmiocie zapłaty kosztów stronie służy odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W odwołaniu strona może powołać się na wszystkie okoliczności, które mogą ją uwolnić od poniesienia kosztów wskazanych w decyzji starosty.

W szczególnych sytuacjach, kiedy stronie upłynął już termin na wniesienie odwołania od decyzji, możliwe jest wznowienie postępowania po zaistnieniu przesłanek określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

W celu uchylenia się przez osobę zobowiązaną od obowiązku ponoszenia kosztów, istotne też jest zagadnienie przedawnienia. Otóż decyzji w sprawie kosztów zawiązanych z odholowaniem nie wydaje się, jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia sądu o przepadku pojazdu na rzecz powiatu upłynęło 5 lat. Dodatkowo egzekucji związanej z kosztami usunięcia i przechowania pojazdu nie wszczyna się, a wszczętą umarza, jeżeli od dnia doręczenia ostatecznej decyzji w sprawie kosztów upłynęło 5 lat. Przedawnienie powoduje, że organ nie może skutecznie dochodzić zwrotu należnych mu opłat.

W przypadku prowadzonej już egzekucji administracyjnej przez Urząd Skarbowy, strona może bronić się poprzez m. in. wniesienie zarzutów, które co do zasady powodują zawieszenie postępowania egzekucyjnego, a mogą nawet doprowadzić do umorzenia postępowania egzekucyjnego.

Reasumując, osoba obciążona kosztami usunięcia pojazdu z drogi i jego przechowania na parkingu, przez cały okres postępowania ma szereg możliwości obrony przed opłaceniem tych kosztów po przez m. in. udział w postępowaniu sądowym dotyczącym przepadku pojazdu, wniesienie odwołania od decyzji starosty co do kosztów, wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją, powołanie się na przedawnienie czy wniesienie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym. Ważne jest, aby w przypadku otrzymania pisma odpowiednio szybko reagować, gdyż często po upływie określonych terminów, przepadają nam środki obrony.

Łukasz Zabłocki

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

Zobacz także…

Przedawnienie długu jako sposób obrony przed windykacją zadłużenia

 

Uprawnienia pracownika w razie choroby

 

Otrzymałeś niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę? Dowiedz się, co zrobić.

Umowa zlecenie a umowa o pracę – wady i zalety

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]