Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Konkurs na najciekawsze zdjęcie i historię krzyża morowego z diecezji płockiej


Z inicjatywy biskupa płockiego Piotra Libery ogłoszony został konkurs na najciekawsze zdjęcie i historię związaną z krzyżami morowymi, które znajdują się w diecezji płockiej.

ZS nr 1 Budowlanka Mława rekrutacja
Reklama


Choć trwa czas epidemii, to jednak przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego możemy wybrać się na spacer. A wtedy warto zwrócić uwagę, czy w naszej okolicy nie znajdują się krzyże morowe po zarazach, które w minionych wiekach przetoczyły się przez nasz region.

Powodem ich stawiania bywało z jednej strony upamiętnienie ofiar morowego powietrza i miejsc pochówków, a z drugiej traktowano je jako znak, który miał od danej miejscowości oddalać choroby. Na nich umieszczano często symbole, których rozwinięcie stanowiła modlitwa papieża św. Zachariasza (†752), która zaczynała się od słów: „Krzyżu Chrystusa, zachowaj mnie…”.

Na ziemiach polskich krzyże morowe, zwane także cholerycznymi albo karawakami, były najbardziej popularne w XVIII i XIX wieku. Znajdowały się na nich również napisy zaczerpnięte z Suplikacji, m.in.: „Od nagłej śmierci zachowaj nas, Panie”.

Do udziału w konkursie zachęca biskup Piotr:

Poszukajmy wspólnie krzyży morowych, bo są one „pamiątką wiary naszych przodków po zarazie”. Zainteresujmy się nimi, zwłaszcza jeśli są zaniedbane, a – jeśli to możliwe – spróbujmy bliżej poznać ich historię. Stwórzmy wspólnie galerię zdjęć tych szczególnych krzyży i przesyłajmy je na adres mejlowy „Gościa Płockiego”. Najciekawsze prace będą przeze mnie nagrodzone.

Do 17 maja czekamy więc:

na zdjęcia krzyży morowych z terenu diecezji płockiej, zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 5 MB,

towarzyszący im krótki opis (do 5 zdań: miejsce, w którym krzyż się znajduje, rok i okoliczności jego powstania).

Zgłoszenia na konkurs powinny być przesłane na konto mailowe: [email protected] z dopiskiem w tytule wiadomości: „Konkurs”. Rozstrzygnięcie nastąpi 20 maja.

Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez biskupa Piotra Liberę. Poniżej regulamin konkursu.

źródło: diecezjaplocka.pl

 

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN KONKURSU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.    Organizatorem konkursu jest Instytut Gość Media
  2.    Adres organizatora: „Gość Niedzielny” oddział w Płocku, ul. Tumska 3, 09-402 Płock, [email protected]
  3.    Data rozpoczęcia konkursu: 27.04.2020 r.
  4.    Zakończenie konkursu: 17.05.2020 r.
  5.    Rozstrzygnięcie konkursu: 20.05.2020 r.
 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Konkurs adresowany jest do czytelników edycji płockiej tygodnika „Gość Niedzielny” i użytkowników serwisu internetowego plock.gosc.pl. Uczestnicy muszą spełnić wszystkie następujące warunki:
  1.    W przypadku osoby niepełnoletniej udział w konkursie musi zgłosić opiekun prawny.
  2.    Pracę konkursową należy przesłać na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2
  3.    Uczestnicy nie mogą być pracownikami organizatora ani członkami rodzin pracowników organizatora.
  4.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody (licencji) na nieodpłatne przechowywanie i wykorzystywanie przez organizatora nadesłanych prac. Redakcja nie odsyła nadesłanych prac.
  5.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celach reklamowych i marketingowych.
  6.    Nadesłane prace muszą być w całości stworzone przez osoby zgłaszające i nie mogą naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, autor przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność z tytułu owych roszczeń i zwolni organizatora konkursu od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu.

III. ZASADY KONKURSU
1.    Udział w konkursie następuje przez przesłanie na adres wskazany w „Postanowieniach ogólnych” pkt. 2 pracy konkursowej na najciekawsze zdjęcie i historię związaną z krzyżami morowymi, które znajdują się na terenie diecezji płockiej.
2.    Sposób nadsyłania prac: zdjęcie zapisane w pliku elektronicznym w formacie JPG, w wielkości nie większej niż 5 MB wraz z krótkim opisem (do 5 zdań: miejsce, w którym krzyż się znajduje, rok i okoliczności jego powstania) przesłane na konto mailowe [email protected] z dopiskiem w tytule wiadomości „Konkurs”.
3.    Do zdjęcia muszą być dołączone następujące dane: imię i nazwisko autora pracy konkursowej, imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku osoby niepełnoletniej), adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail.
4.    Uczestnik konkursu może przesłać tylko jedno zgłoszenie i zdobyć tylko jedną nagrodę.
5.    Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu oraz wyłonienia zwycięskich prac dokona powołana przez organizatora komisja. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący.

 1. JURY I NAGRODY
  1.    W skład komisji konkursowej wchodzą następujące osoby:
  Ks. Włodzimierz Piętka (przewodniczący) – dyrektor płockiego „Gościa Niedzielnego”,
  Agnieszka Małecka – redaktor płockiego „Gościa Niedzielnego”,
  Ilona Krawczyk-Krajczyńska – redaktor płockiego „Gościa Niedzielnego”.
  2.    Autorzy trzech najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez biskupa płockiego.
 2. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
  1.    Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator (dalej: my). Uczestnik konkursu może się z nami skontaktować w następujący sposób:
  a.    listownie na adres: wskazany w pkt. I. 2. Regulaminu
  b.    przez e-mail: [email protected]
  2.    Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
  a.    Będziemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu w celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
  b.    Możemy posługiwać się danymi osobowymi uczestników konkursu na podstawie wyrażonej zgody, która jest dobrowolna, ale jednocześnie konieczna, żeby wziąć udział w konkursie. Wyrażenie zgody na posługiwania się danymi osobowymi w celu przeprowadzenia konkursu następuje poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
  3.    Okres przechowywania danych osobowych
  Będziemy przechowywać dane osobowe uczestników konkursu do momentu zakończenia całego postępowania związanego z przeprowadzeniem konkursu oraz zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych.
  4.    Odbiorcy danych
  Będziemy przekazywać dane osobowe uczestników konkursu wyłącznie firmom, które z nami współpracują w celu przeprowadzenia konkursu, wydania tygodnika i tym, które będą doręczały nagrody. Tacy odbiorcy posługują się danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę. Poza tym dane będziemy mogli przekazać tylko i wyłącznie upoważnionym do tego organom państwowym.
  5.    Prawa uczestników konkursu:
  Dlatego że posługujemy się danymi osobowymi uczestników konkursu, mają oni:
  a.    prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
  b.    prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  c.    prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  d.    prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,
  e.    prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  f.    prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy posługujemy się danymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  g.    prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik konkursu może przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali jego dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z uczestnikiem konkursu lub na podstawie jego zgody.
  Aby skorzystać z powyższych praw, uczestnik konkursu powinien się z nami skontaktować w sposób powyżej wskazany.
  6.    Uczestnik konkursu ma:
  Prawo wycofania zgody
  W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na posługiwanie się przez nas danymi osobowymi uczestnika konkursu. Jednak cofnięcie zgody nie będzie wpływać na to, że mogliśmy posługiwać się danymi osobowymi uczestnika konkursu przez cały okres obowiązywania zgody tj. na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7.    Prawo wniesienia skargi do organu
  Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8.    Zabezpieczenie danych osobowych.
  Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
 3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  1.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników drogą pisemną na adres Organizatora: Płock, ul. Tumska 3. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.
  2.    O zachowaniu terminu zgłoszenia reklamacji decyduje data wysłania zgłoszenia (data stempla pocztowego).
  3.    Reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora.
  4.    Reklamujący zobowiązany jest wraz z reklamacją przytoczyć wszystkie okoliczności faktyczne bądź prawne uzasadniające żądanie.
  5.    Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania reklamacji. Przy rozpoznawaniu reklamacji Organizator opiera się na treści Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
  6.    Powyższe postanowienia określające postępowanie reklamacyjne, w tym upływ terminu składania reklamacji nie mają wpływu na uprawnienia Uczestników wynikające z niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności uczestnik może dochodzić swoich praw przed sądem, niezależnie od skorzystania z postępowania reklamacyjnego.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2.    Wszelkie decyzje Organizatora dotyczące konkursu będą wiążące i ostateczne.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, unieważnienia lub przesunięcia terminów konkursu w każdym czasie oraz zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
4.    Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz.U. z 2009, Nr 201 poz. 1540 ze zm.).

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x