Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Co to właściwie jest rodzina zastępcza i jak zostać rodziną zastępczą? Na jakie może liczyć wsparcie?


Co to właściwie jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza to taka rodzina, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Kieruje się ona dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw. Intencją i założeniem opieki zastępczej jest jej tymczasowość, w związku z czym dziecko powinno przebywać w niej do momentu uregulowania sytuacji życiowej własnej rodziny. Oczywiście, nie można wykluczyć i takich sytuacji, kiedy dziecko pozostanie pod opieką rodziców zastępczych do momentu osiągnięcia pełnoletności lub usamodzielnienia.

Jakie formy pieczy zastępczej mamy w Polsce?

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka. W przypadku tych pierwszych mogą to być rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe (w tym zawodowe specjalistyczne oraz pełniące funkcje pogotowia rodzinnego). W rodzinnych domach dziecka przebywać może maksymalnie ośmioro dzieci.

Jak zostać rodziną zastępczą?

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
3. wypełniają obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
6. przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7. zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb, w tym:
a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego,

8. odbyły szkolenie organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i posiadają zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające ukończenie tego szkolenia oraz posiadają predyspozycje i motywację do sprawowania pieczy zastępczej.

Na jakie wsparcie może liczyć rodzina zastępcza?

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania.

Wysokość przysługujących świadczeń:
660,00 zł miesięczniew przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
1.000,00 zł miesięczniew przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje także dodatek nie niższy niż 200,00 zł na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania:
1. na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
2. na dziecko umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Rodziny zastępcze zawodowe oraz prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota 2.000,00 zł miesięcznie, a rodziny zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego nie niższą niż kwota 2.600,00zł miesięcznie.

Ponadto rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
-dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka.
-świadczenia na pokrycie:
niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,
wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływa na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymać środki finansowe:
1. na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym,
2. na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym.

Ponadto rodzina zastępcza może otrzymać wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, wsparcie socjalne i psychologiczne.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.bip.pcprmlawa.eu.

 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]