Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Dr Leszek Andrzej Arent kawalerem Złotego Krzyża Zasługi


sliderDyrektor Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie dr Leszek Arent postanowieniem z 31 maja 2016 r. Prezydenta RP Andrzeja Dudy otrzymał to honorowe wyróżnienie za zasługi w upamiętnianiu i upowszechnianiu historii i kultury Polski.


Nie jest to pierwsze wyróżnienie jakie dyrektor muzeum już otrzymał. Za swoją działalność Leszek Arent został już uhonorowany Srebrnym Krzyżem Zasługi RP, medalem „Zasłużony dla Miasta Mławy,  honorową odznaką „Zasłużony dla Kultury polskiej”, Złotą Odznaką Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego.

Uroczystość wręczenia Złotego Krzyża Zasługi odbyła się 30 września w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Leszek Andrzej Arent  to rodowity mławianin, tu kończył szkołę podstawową, a następnie Technikum Budowlane. W latach 1975 -1981 studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską „Konfederacja wojska litewskiego w latach 1660-1662” napisaną pod kierunkiem prof. Tadeusza Wasilewskiego  obronił we wrześniu 1981 r.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na stanowisku  asystenta  w dziale historycznym. W 1989 r. został kustoszem muzealnym i kierownikiem działu historycznego. W 1996 roku został dyrektorem placówki  muzealnej. Funkcje tę pełni do dziś.

Leszek Arent  pracując w mławskim muzeum przeszedł wszystkie szczeble muzealnej hierarchii, od asystenta do kustosza. Zajmował się zabytkami związanymi z historią i kulturą Mławy i regionu. Pełniąc funkcję dyrektora przyczynił się do dalszego rozwoju tej instytucji, powiększając zbiory muzealne, urządzając cykliczne wystawy, odnawiając i modernizując wyposażenie mławskiego muzeum.

Jako dyrektor muzeum stworzył dobrą atmosferę współpracy między muzeum a stowarzyszeniami społecznymi  i  placówkami kulturalnymi działającymi na terenie Mławy, z korzyścią dla obu stron: Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Mławskiej, Stowarzyszeniem Pontyfikat Papieża Jana Pawła II, Polskim Towarzystwem Numizmatycznym oddział w Mławie, Fundacją im. Korzybskich, Stacją Naukową im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie, Miejską Biblioteka Publiczną i innymi.

Poza pracą zawodową Leszek Arent prowadził działalność społeczną i naukową popularyzująca dzieje Mławy i regionu mławskiego, również na płaszczyźnie numizmatycznej, połączoną z publikacjami naukowymi oraz popularno- naukowymi.

W 1982 roku został członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, a od 2003 roku został  członkiem zarządu. Stowarzyszenie w swoich zamierzeniach propagowało wiedzę historyczną, kulturalna, utrwalało tradycję poprzez organizowanie sesji naukowych, objazdów naukowych po terenie północnego  Mazowsza.  Publikowało badania naukowe w formie książkowej. Wydawało periodyk „Studia i Materiały do dziejów Ziemi Zawkrzeńskiej”.

W 1982 roku został przyjęty w poczet członków mławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Będąc członkiem mławskiego oddziału PTN, od początku aktywnie działał w zarządzie. Pełnił przez 25 lat funkcję skarbnika, ale też brał czynny udział w ratowaniu skarbów numizmatycznych, wydawaniu pamiątkowych medali, organizowaniu  objazdów naukowych. Od początku wchodził w skład redakcji periodyku wydawanego przez mławski oddział PTN p.t. „Mławska Kronika Archeologiczno – Numizmatyczna”. Na jej łamach opublikował kilkanaście artykułów o tematyce numizmatycznej, o skarbach numizmatycznych, medalach i innych zagadnieniach zwianych z tą dziedziną nauki..   Napisał m.in. „Znalezisko monet staropolskich z Płośnicy”, „Znalezisko monet zastępczych z Turzy Wielkiej koło Działdowa”, „Nowe odmiany orta gdańskiego”, Mławski dukat lokalny
„4 Mławiaki
”, „Spuścizna po generale” ( o pamiątkach po Wacławie Jerzym Lipce), „Poszukiwania pola bitwy pod Wróblewem” (dotyczy działań podejmowanych przez członków PTN i mławskiego muzeum ustalenia pola bitwy z powstania styczniowego, stoczonej przez oddział powstańczy pod dowództwem gen. Zygmunta Padlewskiego z oddziałami carskimi).

Przez 10 lat od 1990 do 2000 roku był członkiem redakcji niezależnego społeczno–kulturalnego pisma „Dwutygodnik Mławski”. Jako redaktor i współtwórca niezależnego opublikował w nim  kilkanaście artykułów o tematyce regionalnej, historycznej i kulturalnej, głównie dotyczącej Mławy i regionu mławskiego. Należy tu wymienić cykl artykułów: „Mławskie mniejszości narodowe”: „Żydzi” ( dwa artykuły) – „Dwutygodnik Mławski „ nr 3-4 i 5-6 z 1992;  „Niemcy” – „Dwutygodnik Mławski” nr 7-8  z 1992;  „Rosjanie” – „Dwutygodnik Mławski” nr 9-181992; oraz „Objazd pola” – „Dwutygodnik Mławski” nr 6 z  1993; „Mławskie wiatraki” ”Dwutygodnik Mławski” nr 8 z 1993; „Mławskie cmentarze” ”Dwutygodnik Mławski” nr 21-22 z 1991 r.

W 1996 roku został członkiem Rady Społeczno-Naukowej Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta, a także członkiem komitetu redakcyjnego rocznika wydawanego przez te instytucję. Od 2006  roku jest sekretarzem redakcji rocznika „Ziemia Zawkrzeńska”. W Radzie Społeczno-Naukowej Stacji Naukowej dokonywał oceny działalności tej instytucji kultury na terenie Mławy i regionu.

Swoją działalność naukowo-badawczą nad dziejami Mławy i historycznej Ziemi Zawkrzeńskiej publikował  głównie w tym roczniku. Napisał kilkanaście artykułów do kolejnych tomów. Ujmując chronologiczne, publikacje poświęcone były: problematyce polskiego „Października 1956” w Mławie – dwa artykuły, dziejom ruchu ludowego w Mławie i powiecie – 3 artykuły, sytuacji politycznej w Mławie po zakończeniu II wojny światowej – 4 artykuły. Ponadto  w kolejnych tomach Ziemi Zawkrzeńskiej ukazały się artykuły poświęcone mławskiej milicji obywatelskiej, PUBP, młodzieży oraz represjom wobec Kościoła katolickiego w Mławie i powiecie, dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej ( artykuł  pierwszy za lata 1881-1914).

W poszczególnych tomach „Ziemi Zawkrzeńskiej” oraz na łamach „Dwutygodnika Mławskiego” opublikował pięć biogramów m.in. poświecony prof. Pawłowi Wieczorkiewiczowi, Prof. Paweł Piotr Wieczorkiewicz „nasz” historyk,  „Ziemia Zawkrzeńska” t. XIII, Mława 2009, s. 379-391, pierwszemu staroście mławskiemu – Mieczysławowi Kazimierowiczowi  „Mieczysław Kazimierowicz – pierwszy starosta powiatu mławskiego 1945 r., „Ziemia Zawkrzeńska” nr XVII, Mława 2013, s. 365-375.

Ponadto napisał cztery recenzje poświęcone publikacjom mławskim m.in. Ryszard Juszkiewicz, „Działania militarne na Północnym Mazowszu  i w Korytarzu Pomorskim – 1920 rok”, Mława 1998, „Dwutygodnik Mławski. Pismo Społeczno-Kulturalne”, nr 3, rok IX, 1998, s. 6;

Od 1998 roku przez  9 lat był wiceprezesem zarządu Fundacji im. Korzybskich w Mławie, a obecnie jest sekretarzem rady fundacji. Fundacja wspiera działalność wydawniczą Stacji Naukowej im prof. Stanisława Herbsta w Mławie oraz przyznaje stypendia niezamożnej młodzieży z  mławskiego Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego.

W 2000 roku  Leszek Arent został członkiem, a 3 lata później przewodniczącym  Kapituły tytułu Mławian Roku i Nagrody Honorowej im. dr Józefa Ostaszewskiego funkcjonującej przy Stacji Naukowej w Mławie. Kapituła corocznie przyznaje tytuł Mławianina kolejnego roku wyróżniającym się mieszkańcom Mławy min. w działalności naukowej w zakresie historii regionalnej, działalności kulturalnej, ekonomicznej, preferując zaangażowanie społeczne kandydatów.

W 1998 roku został przyjęty w poczet członków  Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Muzealników Polskich, a od 2003 r. był przez 4 lata członkiem zarządu tej organizacji, której celem jest integracja środowiska muzealników.

W 2008  roku uczestniczył w organizowaniu i został wiceprzewodniczącym zarządu Mazowiecko-Podlaskiego Towarzystwa Naukowego z siedzibą w Warszawie.

Leszek Arent  aktywnie uczestniczył  w codziennym życiu kulturalnym nie tylko Mławy, ale też regionu mazowieckiego: w sesjach naukowych,  dyskusjach panelowych m.in.  zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Ciechanowie i Stację Naukową im. prof. Stanisława Herbsta  poświęconej 72 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która odbyła się w auli zamiejscowego oddziału w Mławie,   otwarciach wystaw muzealnych, zjazdach muzeów regionalnych, zjazdach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i innych imprezach. Stąd jego udział w 2008 roku  organizowaniu Mazowiecko–Podlaskiego Towarzystwa Naukowego i wybór na wiceprzewodniczącego zarządu. Warto podkreślić,  że zgromadził pokaźna liczbę numizmatów: medali pamiątkowych i monet, kart pocztowych oraz bibliotekę naukową liczącą ponad 1500 woluminów.

Leszek Arent  od 2001 r. był słuchaczem  zamiejscowego seminarium doktorskiego Uniwersytetu Warszawskiego, którego spotkania odbywały się w Stacji Naukowej w Mławie. W początkowym okresie studiów doktorskich Leszek Arent  zajmował się problematyką związana z epoką gomułkowską na północnym Mazowszu.   Ostatecznie temat rozprawy doktorskiej ustalony został z pierwszym  promotorem prof. Paweł Wieczorkiewiczem na „Życie polityczne, kulturalne i społeczne w Mławie w latach 1945-1957” który Rada Wydziału Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora  zatwierdziła 27  stycznia 2005 roku. Po niespodziewanej śmierci prof. Wieczorkiewicza  promotorem przewodu doktorskiego  „Życie polityczne, kulturalne i społeczne w Mławie w latach 1945-1957”  został prof. Janusz Szczepański. Praktycznie pod jego kierunkiem prace badawcze nad dziejami Mławy zakreślonymi ramami dysertacji zostały rozpoczęte i doprowadzone do końca.

JK

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x