Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Podstawowe zasady bezpiecznego wypoczynku. Przeczytaj koniecznie


Bez tytułuWskazania dla organizatorów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Obiekt przeznaczony na letni wypoczynek dzieci i młodzieży powinien spełniać następujące warunki:

 1. Organizator wypoczynku powinien przed jego rozpoczęciem uzyskać pozytywną opinię m.in. miejscowego Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz zgłosić obiekt w Kuratorium Oświaty, które wydaje ostateczną decyzję o organizacji wypoczynku (podstawa prawna: ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r.  w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania – Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm.).
 2. Obiekt, w którym planowany jest letni wypoczynek powinien posiadać opracowaną tzw. „Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego”, w której uwzględniony powinien być fakt przeznaczenia obiektu na letni wypoczynek dzieci i związane z tym wymagania i zasady postępowania w przypadku pożaru czy innego zagrożenia. Instrukcja powinna być poddawana okresowej aktualizacji co najmniej raz na dwa lata, oraz po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej ( podstawa prawna rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).
 3. W obiekcie na bieżąco powinny być prowadzone przeglądy instalacji technicznych budynku takich jak: elektryczna, gazowa, odgromowa przewody kominowe oraz inne, które wpływają na stan bezpieczeństwa budynku (podstawa prawna: -ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane – t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 290).
 4. Przeglądom technicznym oraz czynnościom konserwacyjnym należy poddawać gaśnice oraz urządzenia przeciwpożarowe takie jak: systemu sygnalizacji pożaru, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, hydranty zewnętrzne i wewnętrzne, systemy oddymiania i napowietrzania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu, automatyczne bramy i drzwi przeciwpożarowe ( podstawa prawna rozporządzenie Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719). Urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których powyżej mowa powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 5. Obiekt przeznaczony do letniego wypoczynku należy wyposażyć w gaśnice i urządzenia przeciwpożarowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektowa budowlanych i terenów (Ministra Sprawa Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719).

Obiekty przeznaczone na letni wypoczynek dzieci i młodzieży powinny być odpowiednio wykonane i wyposażone w odpowiedni sprzęt i urządzenia techniczne, zgodnie z przepisami szczegółowymi, zapewniając bezpieczeństwo wypoczynku.

Państwowa Straż Pożarna  na wniosek organizatora wypoczynku na mocy odpowiednich regulacji prawnych przeprowadza w obiektach czynności kont6rolno – rozpoznawcze pod kątem spełnienia przez dany obiekt warunków do prowadzenia letniego wypoczynku. W przypadku nie stwierdzenia w obiekcie uwag wydaje pozytywną opinię.

Kierownik kolonii czy innej formy letniego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wychowawcy, powinni po dotarciu do miejsca wypoczynku zapoznać się z „Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego”, z warunkami ewakuacji dzieci i młodzieży z obiektu. Powinni także zorganizować wespół z właściwym administratorem czy organizatorem wypoczynku próbę ewakuacji dzieci z budynku.

Najczęstszą przyczyną pożarów powstających podczas letniego wypoczynku dzieci                  i młodzieży jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi i na paliwo ciekłe i stałe ( piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne) często spowodowane niewłaściwymi zabawami i nieświadomością dzieci oraz brakiem nadzoru ze strony dorosłych.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa  podczas letniego wypoczynku.

 Wypoczynek nad wodą

Umiejętność pływania jest podstawą bezpieczeństwa na wodzie. Szczególnie latem rzeki, jeziora i inne otwarte zbiorniki wodne kuszą swoimi walorami ochłody, dobrej zabawy na słońcu, przyjemnego spędzenia czasu.

Zapamiętaj:
–  korzystaj z przyjemności kąpieli na otwartych zbiornikach wodnych najlepiej pod opieką ratownika,
– do wody wchodź w miejscach oznakowanych jako kąpielisko,

–  jeśli masz zamiar wejść do wody rób to w obecności innej osoby,

–  nie skacz do wody w miejscach nieznanych i niesprawdzonych,

–  jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,

– nie wchodź do wody zmęczony,

– zwracaj szczególną uwagę na to co robią dzieci i Twoi podopieczni,

– nie lekceważ tablic informacyjnych o stanie wody i kąpieliska.

 Jeśli używasz sprzętu wodnego pamiętaj:

– o koniecznym wyposażeniu każdego statku wodnego, bez względu  na jego wielkość, w następujący sprzęt:
– kamizelki ratunkowe dla wszystkich osób na pokładzie,
– wiosła lub pagaje,
– kotwicę i linę,
– wyposażenie zapobiegawcze (pompa, czerpak lub wiadro),
– gaśnicę,
– gwizdek by w razie potrzeby móc wzywać pomocy,
– z góry zaplanuj trasę jaką chcesz przebyć,
– używaj świateł w czasie nocnego pływania,
– w zależności od pogody zabezpiecz się w odpowiednie ubranie.

Ktoś tonie!
– wezwij pomoc,
– rzuć tonącemu przedmiot umożliwiający utrzymanie się na wodzie,
– jeśli potrafisz, idź tonącemu na ratunek zabierając ze sobą przedmiot ułatwiający utrzymywanie się na wodzie,
– pamiętaj, żeby podpływać do tonącego od tyłu uniemożliwiając mu chwyty, które mogłyby ograniczyć twoje ruchy,
–    nieprzytomnemu udziel pierwszej pomocy
–    jeśli nie potrafisz ratować tonącej osoby zapamiętaj miejsce, w którym zniknęła pod  powierzchnią wody, by wskazać to miejsce ratownikom.

 Jeśli zauważyłeś wypadek na wodzie, w wyniku którego zagrożone jest życie ludzkie, alarmuj służby ratownicze.

 Poruszania się po obszarach leśnych.

 1. poruszanie się wszelkimi pojazdami mechanicznymi i zaprzęgowymi możliwe jest tylko po drogach publicznych lub oznakowanych znakami wskazującymi kierunek dojazdu do miejscowości,
 1. poruszanie się pieszo i rowerami wypoczywających w lesie oraz miejscowej ludności może odbywać się tylko po drogach wyżej wymienionych w pkt, l.
 1. spacery piesze należy ograniczyć do terenów w granicach administracyjnych miejscowości,
 1. bezwzględnie wprowadza się zakaz stosowania otwartego ognia (ogniska; palenie tytoniu itp.) na wszelkiego rodzaju obiektach zlokalizowanych w lasach oraz w odległości mniejszej niż 100 m od lasu ( W stosunku do nie przestrzegających powyższych zasad mogą być wyciągane konsekwencje przez patrole służb leśnych, Straży Pożarnej i Policji). W lasachi na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów nie jest dopuszczalne wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:
 1. rozniecanie ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu,
 2. palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,

Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, miejsc ustawienia stert i stogów, lasów oraz zboża na pniu bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsc wypalania, nie jest dopuszczalne.

Bezpieczeństwo na drodze.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego jest problemem nie tylko władz  i zarządców dróg, ale przede wszystkim całego społeczeństwa czyli użytkowników tych dróg. Duże nasilenie wypadków komunikacyjnych występuje zazwyczaj w miesiącach letnich, gdzie ruch turystyczny w szczególności na trasie nr 7 jest bardziej wzmożony.

Działania władz zmierzające do usprawnienia systemu ratowniczego ( w szczególności ratownictwa drogowego)  skupiły się na stworzeniu zintegrowanego systemu ratowniczego. W wyniku m.in. tych dążeń powstało w siedzibie KP PSP Mława Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

 1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo oraz o bezpieczeństwo innych użytkowników dróg.
 2. Jazda na rolkach dostarcza wielu wrażeń. Pamiętaj, by uprawiać ten sport w kasku  i ochraniaczach na nadgarstki i kolana. Nie szusuj po ulicy między samochodami, ale po wyznaczonych alejkach i chodnikach.
 3. Jedną z ulubionych zabaw dzieci i młodzieży jest jeżdżenie na rolkach lub rowerze. Bywa, że zabawy te kończą się złamaniem, zwichnięciem bądź skręceniem nogi. Kiedy więc zauważysz, że któreś z dzieci przewróciło się i ma kłopoty z poruszaniem się, zdejmij mu z nóg buty i odsłoń miejsce urazu. Zobacz, czy nie doszło do rozcięcia skóry. W razie mocno krwawiącej rany, nie podnoś poszkodowanego. Jeżeli takiej rany nie ma, poproś kogoś o pomoc w celu unieruchomienia nogi i szybko powiadom osoby dorosłe.
 4. Poruszając się po drogach zadbaj o odpowiednie ubranie (odblaskowe paski na ubraniach, plecak z odblaskami). Również twój rower powinien być wyposażony w odblaski i posiadać sprawne światła. Rower powinien być sprawny technicznie.
 5. Po drogach publicznych poruszaj się najlepiej w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Przechodząc przez jezdnię pamiętaj, że jeżeli są światła przechodź na zielonym. Jeżeli niema świateł przechodź po pasach, jeżeli niema pasów przechodź w miejscu bezpiecznym.

 Bezpieczna zabawa.

 1. Gra w piłkę jest świetną zabawą. Jeżeli bawisz się zbyt blisko drogi, możesz ulec groźnemu wypadkowi, a jednocześnie możesz być przyczyną wypadku, kiedy kierowca straci panowanie nad kierownicą omijając ciebie wbiegającego na jezdnię za piłką.
 2. Trzepak nie jest najlepszym miejscem do zabawy. Upadek z trzepaka może zakończyć się bardzo bolesnymi stłuczeniami, a nawet złamaniami rąk i nóg. Pamiętaj o tym podczas swoich zabaw.
 3. Jedną z ulubionych zabaw dzieci i młodzieży jest jeżdżenie na rolkach lub rowerze. Bywa, że zabawy te kończą się złamaniem, zwichnięciem bądź skręceniem nogi.  Kiedy więc zauważysz, że któreś z dzieci przewróciło się i ma kłopoty z poruszaniem się, zdejmij mu z nóg buty i odsłoń miejsce urazu. Zobacz, czy nie doszło do rozcięcia skóry.W razie mocno krwawiącej rany, nie podnoś poszkodowanego. Jeżeli takiej rany nie ma, poproś kogoś o pomoc w celu unieruchomienia nogi i szybko powiadom osoby dorosłe.
 4. Podczas burzy lub wichury nie szukaj schronienia pod wysokimi drzewami, zwłaszcza tymi rosnącymi w odosobnieniu, czy na wzniesieniach, ponieważ spadające gałęzie lub wyładowania atmosferyczne – pioruny mogą być zagrożeniem dla twojego zdrowia, a nawet życia! Nie używaj podczas burzy telefonu komórkowego. Dla własnego bezpieczeństwa wyłącz go! Jeżeli znajdujesz się w terenie zabudowanym odejdź od metalowych obiektów takich jak siatki ogrodzeniowe, słupy energetyczne lub maszty i jak najszybciej ukryj się w najbliższym budynku. Gdy natomiast burza zastała cię w terenie otwartym, nie staraj się przed nią uciec. Nie biegnij! Oddal się małymi krokami od wysokich drzew i poszukaj schronienia na obniżonym terenie (wąwóz, dolina). Przykucnij i spokojnie przeczekaj nawałnicę. Jeżeli jesteś w z innymi dziećmi powinniście się rozdzielić na mniejsze grupy.

Jeżeli jesteś świadkiem wypadku, nie stój bezczynnie czekając na pomoc. Działaj sam. Nie bój się, że coś zrobisz nie tak. Najgorsze, co możesz zrobić, to nie zrobić nic. Jeżeli świadkiem wypadku jest dziecko najrozsądniejszą rzeczą jaką może zrobić jest powiadomienie osoby dorosłej lub służb ratowniczych. W takiej sytuacji dziecko powinno znać miejsce oraz telefony kontaktowe do służb, które takiej pomocy udzielają.

Dzwoniąc na numery alarmowe należy podać :

 •  swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
 • adres i nazwę obiektu,
 • co się stało, na którym piętrze, która klatka itp.
 • czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Przyjmujący może zażądać:

 • potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
 • dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.

NALEŻY PAMIĘTAĆ, IŻ BARDZO DUŻE ZNACZENIE DLA RATOWANIA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZKIEGO ODGRYWA CZAS !!!

źródło: PSP Mława

 

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x