Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
Szpulka pasmanteria Mława dodatki krawieckie

Kto skorzysta z ustawowych,  maksymalnych cen za energię elektryczną?


fot. ilustracyjne


W czwartek, 20 października Sejm uchwalił ustawę o środkach nadzwyczajnych, która ma ograniczyć wysokość cen energii elektrycznej i wesprzeć w 2023 roku niektórych odbiorców.

Zgodnie z ustawą, maksymalna cena energii elektrycznej między innymi dla samorządów ma wynieść 785 zł za MWh, a dla gospodarstw domowych po przekroczeniu limitów zużycia 2, 2,6 lub 3 MWh – 693 zł za MWh. Przedsiębiorstwa energetyczne wraz z fakturą za energię elektryczną odebraną w 2022 i 2023 roku wystawioną dla odbiorcy będą musiały dołączyć informację o wpływie ustawy na cenę energii elektrycznej.

Aby móc skorzystać z tego mechanizmu w terminie do 30 listopada należy złożyć do swojego dostawcy energii elektrycznej oświadczenie w wersji papierowej bądź elektrycznej o spełnieniu warunków pozwalających na zostanie uznanym za odbiorcę uprawnionego. Obowiązek ten nie dotyczy indywidualnych gospodarstw domowych. W momencie, gdy nie zostanie złożone oświadczenie, dostawca prądu będzie mógł nie stosować u danego odbiorcy podanej ceny maksymalnej. W sytuacji, gdy odbiorca złoży oświadczenie, ale po terminie, dostawca będzie zobowiązany do stosowania ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ono złożone.

Lista odbiorców, którzy skorzystają z wprowadzonej ustawy:

Odbiorcami, którzy są uprawnieni do skorzystania z tego mechanizmu są samorządy, podmioty świadczące usługi na rzecz JST, w tym także samorządowe zakłady budżetowe oraz spółki komunalne „w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym”. W tym przypadku chodzi o zadania z zakresu:

 • dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 • transportu zbiorowego,
 • ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 • wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • budownictwa mieszkaniowego,
 • edukacji publicznej,
 • kultury, w tym bibliotek i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania magazynu przeciwpowodziowego,
 • utrzymania obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 • polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 • współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265 i 1812),
 •  kultury fizycznej w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599)

Z wprowadzonej ustawy skorzystają także gospodarstwa domowe, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe i spółdzielnie socjalne, a także związki zawodowe, schroniska, azyle dla zwierząt, okręgowe ośrodki wychowawcze oraz zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Cena maksymalna energii elektrycznej zgodnie z przyjęta ustawą będzie dotyczyć także podmiotów będących:

 • podmiotem udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
 • jednostką organizacyjną pomocy społecznej,
 • noclegownią albo ogrzewalnią,
 •  jednostką organizacyjną wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • podmiotem systemu oświaty,
 • podmiotem tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • podmiotem prowadzącym żłobek lub klub dziecięcy, a także dziennym opiekunem,
 • kościołem lub innym związkiem wyznaniowym,
 • podmiotem prowadzącym działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194),
 • centrum usług społecznych,
 • kołem gospodyń wiejskich,
 • podmiotem prowadzącym działalność archiwalną,
 • specjalistycznym ośrodkiem wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
 • spółdzielnią inwalidów lub spółdzielnią niewidomych,
 • podmiotem leczniczym będącym jednostką organizacyjną publicznej służby krwi,
 • ochotniczą strażą pożarną,
 •  placówką zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • rodzinnym domem pomocy albo mieszkaniem chronionym,
 • centrum lub klubem integracji społecznej,
 • warsztatem terapii zajęciowej albo zakładem aktywności zawodowej
Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
1 Komentarz
najnowsze
najstarsze najwyżej oceniane
Inline Feedbacks
View all comments
kot
kot
1 miesiąc temu

skorzysta ten, co nie płaci [podatkowi nie ma dochodu, pozostali dopłacą tak czy inaczej

1
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x