Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Pomagamy rodzinom, dzieciom i niepełnosprawnym


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie znajduje się w Mławie, przy ul. Reymonta 4. Jednostka realizuje zadania pomocy społecznej m.in. zdania z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz świadczy pomoc osobom niepełnosprawnym. Na terenie Powiatu Mławskiego funkcjonują aktualnie 63 rodziny zastępcze/44 rodziny spokrewnione, 15 rodzin niezawodowych, 3 rodziny zawodowe, 1 Rodzinny Dom Dziecka/. W rodzinach zastępczych przebywa 112 dzieci.


Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:
1) dają gwarancję należytego sprawowania pieczy zastępczej;
2) nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
3) wypełniają obowiązek alimentacyjny,
4) nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
5) są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem;
6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7)zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

PCPR udziela rodzinom zastępczym wszechstronnej pomocy tak, aby rodziny i dzieci w nich umieszczone miały poczucie bezpieczeństwa w swoim codziennym funkcjonowaniu. Zapewniamy
-świadczenia na rzecz dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej/ w tym w ramach
,, Programu 500+” oraz ,,Dobry start”/,
-wynagrodzenia (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).
– szkolenia / zarówno dla kandydatów na rodzinę zastępczą jak i dla już funkcjonujących rodzin,
– wsparcie w ramach pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, grup wsparcia oraz rodzin pomocowych.
– pomoc psychologiczną,
– czasowy urlop 30 dni kalendarzowych w okresie 12 miesięcy (zawodowa oraz prowadzący rodzinny dom dziecka).
-całokształt działań w celu nawiązania pomiędzy rodzinami wzajemnego kontaktu/np. pikniki integracyjne/.
Wiele rodzin zastępczych funkcjonuje na terenie naszego powiatu od kilkunastu lat. Są to rodziny godne zaufania, które z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz dobra małoletnich dzieci. Chcąc zmniejszyć liczbę dzieci kierowanych do domów dziecka nieustannie poszukujemy osób chętnych do pełnienia funkcji rodzica zastępczego.

Pomoc osobom niepełnosprawnym PCPR realizuje m.in. w oparciu o przekazywane corocznie środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Osoba niepełnosprawna może otrzymać pomoc na :
-dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
– dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
-dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Uzupełnieniem działań wobec osób niepełnosprawnych jest pilotażowy program ,, Aktywny samorząd”, którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Realizowany jest poprzez :
– pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, w zakupie sprzętu elektronicznego, w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wsparciem dla osób z niepełnosprawnością intelektualną jest funkcjonujący w strukturach PCPR Środowiskowy Dom Samopomocy. Działalność Domu jest finansowana całkowicie przez Wojewodę Mazowieckiego. Dom skupia 41 osób. Zadania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie bardzo dobrze wpływają na uczestników Domu. Dzięki udziałowi w zaplanowanych działaniach większość z nich nabyła nowe umiejętności pozwalające na uczestnictwo w życiu społecznym zarówno w placówce jak i poza nią. Praca terapeutyczna prowadzona w formie treningów i terapii zajęciowej przyczyniła się do wyrównywania deficytów rozwojowych, poprawy motoryki małej i wielkiej, poprawy samooceny, utrzymania dobrej kondycji uczestników, sprawności ruchowej i manualnej, do poprawy w zakresie uspołecznienia i rozwoju umiejętności życiowych oraz do wykazywania większej aktywności. Znacznej poprawie uległy kompetencje społeczne, w tym komunikacja i umiejętności samoobsługowe. Uczestnicy sprawniej wykonują czynności dnia codziennego związane z utrzymaniem czystości wokół siebie, lepiej współpracują w grupie przy przygotowywaniu wspólnego posiłku, wywiązywania się z powierzonych obowiązków. Znają ceny podstawowych produktów, potrafią racjonalnie planować wydatki, niektórzy potrafią samodzielnie załatwić sprawy urzędowe. W placówce panuje rodzinna atmosfera. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Mławie sprawiło, że stali się bardziej otwarci, samodzielni, lepiej potrafią radzić sobie w otaczającej rzeczywistości. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie traktują placówkę jak swój drugi Dom, gdzie czują się potrzebni i doceniani oraz mogą w nim realizować swoje pasje oraz rozwijać swoje zainteresowania. Dzięki działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie osoby niepełnosprawne intelektualnie z powiatu mławskiego mają możliwość podtrzymania oraz nabycia nowych umiejętności, które zapobiegają przed ich umieszczeniem w domu pomocy społecznej. W celu zapewnienia dowozu zakupiono samochód Volkswagen Transporter 9-osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim. Samochód zakupiono w części ze środków PFRON i Starostwa Powiatowego w Mławie.

Przy PCPR funkcjonuje POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI. Corocznie ok. 1000 osób ubiega się o orzeczenie dot. niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności, które pomaga lepiej funkcjonować w społeczeństwie i korzystać z ulg przeznaczonych dla poszczególnych stopni niepełnosprawności.
PCPR sprawuje nadzór nad Domem Pomocy Społecznej w Bogurzynie, Zespołem ośrodków Wsparcia oraz Domami Dziecka w Kowalewie. Wymienione placówki posiadają bardzo dobre warunki socjalno-bytowe, wykwalifikowaną kadrę oraz zapewniają swoim podopiecznym zróżnicowaną ofertę pomocy. Pomiędzy naszymi jednostkami występuje dobra, konstruktywna współpraca.

Realizując te zadania mamy na uwadze dobro osób, do których pomoc jest skierowana.

art. sponsorowany

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]