Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Odpowiedzialność porządkowa pracowników


Nawiązanie stosunku pracy, w przeciwieństwie do innych form zatrudnienia takich jak umowa zlecenia czy umowa o dzieło, skutkuje nie tylko pracowniczymi przywilejami, ale również obowiązkami nałożonymi na pracownika przez m. in. Kodeks Pracy czy regulamin pracy. 


Zgodnie z art. 108 Kodeksu Pracy, za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować:
1) karę upomnienia;
2) karę nagany.
Ponadto za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną. Wysokość kary pieniężnej jest limitowana i nie może ona być wyższa niż jednodniowe wynagrodzenie pracownika – za jeden incydent jak również za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności, a łącznie kary pieniężne nie mogą przewyższać 10% wynagrodzenia przypadającemu pracownikowi do wypłaty. Wpływy z kar pieniężnych pracodawca ma obowiązek przeznaczać na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Tym samym pracodawca nie może czerpać zysków z nakładanych przez niego kar pieniężnych.

Nałożenie kary porządkowej na pracownika wiąże się z określoną procedurą, której nie dochowanie może skutkować uchyleniem nieprawidłowo nałożonej kary. Otóż pracodawca ma jedynie 2 tygodnie na nałożenie kary na pracownika od momentu kiedy dowiedział się o naruszeniu obowiązku pracowniczego, jednak nałożenie kary nie może nastąpić później niż po 3 miesiącach od wystąpienia naruszenia. Dodatkowo kara może być nałożona dopiero po uprzednim wysłuchaniu pracownika, aby umożliwić mu złożenie wyjaśnień.

Pracodawca jest obowiązany zawiadomić pracownika o nałożonej karze na piśmie. W piśmie tym musi być wskazany:
1) rodzaj naruszenia obowiązku pracowniczego
2) data dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia
3) informacja o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia

Przy wyborze kary pracodawca powinien kierować się trzema przesłankami: rodzajem naruszenia obowiązków pracowniczych, stopniem winy pracownika i jego dotychczasowym stosunkiem do pracy. Z punktu widzenia interesu pracodawcy najbardziej istotna jest pierwsza przesłanka i ta zapewne będzie decydująca przy wyborze kary. Kodeks Pracy nie wymaga stosowania gradacji kar, co wiązałoby się z koniecznością stosowania najpierw łagodniejszych kar, a potem bardziej dotkliwych. Pracownik od razu może zostać ukarany karą pieniężną, bez potrzeby wcześniejszego stosowania kary upomnienia lub nagany. W praktyce kara pieniężna jest stosowana najrzadziej.

Pracownik w terminie 7 dni od chwili zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw do pracodawcy od nałożonej kary. Pracodawca ma 14 dni na odrzucenie bądź uwzględnienie sprzeciwu pracownika. Jeśli w tym terminie nie podejmie on decyzji, uznaje się, że sprzeciw został uwzględniony na korzyść pracownika, a ukaranie zostaje uchylone.

W przypadku gdy pracodawca odrzuci sprzeciw pracownika, pracownik ma 14 dni od chwili zawiadomienia go o odrzuceniu sprzeciwu na wystąpienie do Sądu Pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary. Sąd rozpatrujący odwołanie od kary porządkowej powinien zbadać dwa aspekty sprawy: spełnienie przez pracodawcę wymogów formalnych (procedura nałożenia kary, zawarcie wszystkich informacji w piśmie o nałożeniu kary), koniecznych do zastosowania kary porządkowej oraz przesłanki materialnoprawne, polegające na ocenie, czy kara porządkowa była adekwatna do naruszenia obowiązków przez pracownika.

Okres oddziaływania kary porządkowej został jednak ograniczony w czasie ze względu na funkcję prewencyjną odpowiedzialności porządkowej, która zakłada możliwość poprawienia się przez pracownika i związaną z tym eliminację negatywnych skutków nałożonej wcześniej kary. W tym celu Kodeks Pracy przewiduje zatarcie kary porządkowej, które następuje po roku nienagannej pracy. Zatarcie powoduje, że karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika. Pracodawca może z własnej inicjatywy uznać karę za niebyłą jeszcze przed upływem roku.

Łukasz Zabłocki

Wszystkie artykuły z działu prawnego znajdziesz TUTAJ.

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

 

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]
0 0 vote
Oceń artykuł
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x