Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo

Rozliczenia majątkowe w konkubinacie


Nasza czytelniczka przedstawiła swoja sytuację następująco: zainwestowała spore środki w remont nieruchomości należącej do konkubenta. Niestety po pewnym czasie związek rozpadł się z winy partnera (alkoholizm). Jakie są w takiej sytuacji szanse na odzyskania poniesionych nakładów?

W przeciwieństwie do związku małżeńskiego, konkubinat jest związkiem, który nie posiada ściśle określonych unormowań prawnych. Definicja konkubinatu została trafnie określona w jednym z orzeczeń Sądu Najwyższego, który stwierdził, że przez konkubinat należy rozumieć współżycie analogiczne do małżeńskiego, tyle że pozbawione legalnego węzła. Oznacza to istnienie ogniska domowego charakteryzującego się duchową, fizyczną i ekonomiczną więzią, łączącą mężczyznę i kobietę. Najogólniej rzecz biorąc można powiedzieć, że jest to nieformalny związek dwóch osób, pozostających we wspólnym pożyciu. Brak sformalizowania tego związku powoduje jednak, że nie mają tu zastosowania przepisy o podziale majątku jak w przypadku małżeństwa.

Pomimo braku unormowań prawnych bezpośrednio związanych z rozliczeniami majątkowymi w konkubinacie, orzecznictwo sądów sformułowało wiele koncepcji regulujących tę lukę.

Jedną z częstszych sytuacji, stwarzających problemy przy późniejszym rozliczeniu, jest dokonywanie nakładów z majątku jednego konkubenta na nieruchomość lub rzecz ruchomą drugiego konkubenta. W takiej sytuacji za podstawę roszczenia przyjmuje się zwykle art. 405 kodeksu cywilnego zgodnie z którym, kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości.

Zgodnie z przyjętym stanowiskiem nauki i judykatury, przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu powinno się stosować zawsze wtedy, gdy brak jest innej podstawy prawnej, na jakiej możliwe byłoby dochodzenie swoich praw.
Zgodnie z powyższym, w przypadku gdy np. jeden konkubent, zamieszkujący w mieszkaniu będącym własnością drugiego konkubenta poczyni nakłady na to mieszkanie w postaci sfinansowania remontu, może on domagać się zwrotu wartości tych nakładów. Należy mieć jednak na uwadze, że zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą, jeżeli zwrot ma nastąpić w pieniądzu, to zasądzeniu podlega zwrot aktualnego wzbogacenia, przez co należy rozumieć, zwrot wzbogacenia istniejącego w chwili wyrokowania. Tym samym suma zwrotu będzie co do zasady niższa niż wartość poniesionych nakładów z uwagi na bieg czasu i postępujące zużycie.

Nie ma również przeszkód, aby dochodzić zwrotu nakładów w przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest nie tylko konkubent, ale również osoba trzecia. W tej sytuacji roszczenie o zwrot nakładów powinno być skierowane do wszystkich współwłaścicieli nieruchomości stosownie do posiadanych przez nich udziałów.

Z uwagi na brak konkretnych uregulowań prawnych w kwestii rozliczeń majątkowych pomiędzy konkubentami oraz różnorodność mogących powstać stanów faktycznych, nie można jednoznacznie określić, jakie przepisy są najbardziej właściwe do zastosowania. Ważne, że mimo braku tych uregulowań, sądy dokonują takich rozliczeń korzystając z innych przepisów.

Łukasz Zabłocki

Łukasz Zabłocki– Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W okresie nauki odbył półroczne studia na uczelni Universitat de Valencia w Hiszpanii. Obecnie odbywa on aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie. Od 2015 r. prowadzi rodzinną Kancelarię Prawną w Mławie przy ul. Padlewskiego 1/13 we współpracy z wieloletnim radcą prawnym Waldemarem Zabłockim i adwokatem Sebastianem Zabłockim.

 

Zobacz także…

Odholowali ci samochód? Kto odpowiada za koszty holowania i przetrzymywania pojazdu na parkingu

Przedawnienie długu jako sposób obrony przed windykacją zadłużenia

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz z Regulaminem Komentowania na portalu Codziennik Mławski [TUTAJ]