Codziennik Mławski - lokalny portal informacyjny. Piszemy jak jest o wydarzeniach w Mławie i powiecie. Bądź na bieżąco z newsami z Mławy i okolic!

Mławski portal informacyjny codziennikmlawski.pl. Newsy Mława i okolice.
Życzymy wszystkiego najlepszego!
linia
Logo
meblolux

Radna Pszczółkowska skarży decyzję rady miasta do WSA


18 kwietnia na ręce przewodniczącego rady miasta trafiła adresowana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga radnej Haliny Pszczółkowskiej na podjętą w lutym br. uchwałę rady miasta. Aby przekazać ją do sądu w ustawowym terminie wraz ze stanowiskiem rady miasta, taki punkt dodano do ustalonego już wcześniej porządku sesji w dniu 25 kwietnia br.

Radna Pszczółkowska, choć nieobecna na tej sesji rady miasta, w złożonej obecnie skardze zarzuca, że rada miasta podejmując uchwałę uznającą jej poprzednią skargę na działania burmistrza Mławy za bezzasadną (złożoną do wojewody, a skierowaną potem do rozpatrzenia radzie miasta),  naruszyła zasady wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego oraz zasady prawidłowego powiadomienia świadka i sporządzenia protokołu.

Wnosi jednocześnie o zobowiązanie Rady Miasta Mława do ponownego rozpatrzenia merytorycznego przedłożonego materiału dowodowego i ustosunkowanie się do zarzutów w nim podnoszonych, a także wydania odpowiedniego aktu administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia akt organowi. Ponadto domaga się aby sąd zobowiązał radę miasta do ukarania dyscyplinarnego pracownika winnego uchybienia przepisom ustawy.

W uzasadnieniu tej skargi przypomina, że w piśmie do wojewody podnosiła kwestię, iż – jej zdaniem – wskazanie lokalizacji przejazdów kolejowych powinno mieć formę decyzji administracyjnej, na którą przysługują środki odwoławcze i skargowe. Zakwestionowała również prawidłowość trybu pracy komisji rewizyjnej opiniującej skargę przekazaną przez wojewodę, podnosząc głównie brak rozpatrzenia merytorycznego, brak formalnego wezwania na posiedzenie komisji oraz brak przedłożenia protokołu z prac komisji.

Zgodnie z procedurą, rada miasta przekazując skargę na własną uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  załącza do niej swoje stanowisko odnośnie podnoszonych zarzutów.

W tym stanowisku sporządzonym przez radcę prawnego, rada miasta wnosi o odrzucenie skargi ewentualnie o jej oddalenie jako niezasadnej. W pierwszej kolejności miasto powołując się na orzecznictwo WSA podnosi, że skarga na uchwałę rady podjętą w trybie art. 229 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jeżeli uchwała nie stanowi przepisów prawa miejscowego, lub nie dotyczy zadań z zakresu administracji publicznej powierzanych gminie jest niedopuszczalna.

Wskazuje również, że sąd administracyjny nie jest właściwy do rozpatrywania skarg powszechnych, związanych z krytyką wykonywania zadań przez właściwe organy lub ich pracowników. Dodatkowo w uzasadnieniu podniesiono kwestię braku bądź nie wskazania przez radną Pszczółkowską interesu prawnego osoby skarżącej jaki został naruszony. Według uzasadnienia to skarżąca naruszyła tryb zaskarżania uchwały rady miasta. Odrzucone zostały też zarzuty podnoszone odnośnie trybu pracy komisji rewizyjnej.

Radni miasta praktycznie bez większej dyskusji, jednogłośnie podjęli uchwałę upoważniającą przewodniczącego rady miasta do przekazania skargi Haliny Pszczółkowskiej do WSA wraz określonym powyżej stanowiskiem rady w kwestii podnoszonych zarzutów. Radna Pszczółkowska nie była obecna na wczorajszej sesji rady miasta.

Przewodniczący rady miasta Leszek Ośliźlok, już po zakończeniu debaty w sprawie skargi, w końcowej części sesji poinformował radnych, że w stosunku do uchwały rady miasta stanowiącej o uznaniu poprzedniej skargi Haliny Pszczółkowskiej za bezzasadną, Wojewoda Mazowiecki wszczął postępowanie nadzorcze, którego celem jest zbadanie zgodności jej podjęcia z prawem.

– W związku z tym, że wszczęcie postępowania nadzorczego nie jest jeszcze stwierdzeniem nieważności uchwały, poczekamy na dalszy ciąg sprawy – mówił Leszek Ośliźlok.

JK

Zobacz także:

Do rady miasta trafiła skarga na burmistrza przekazana przez wojewodę

Który burmistrz ma być sądzony?

Jedna z katechetek SP nr 4 zawieszona w czynnościach nauczyciela

 

Udostępnij:
Chcąc jak najlepiej zabezpieczyć i chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami RODO, potrzebna nam jest Twoja zgoda na ewentualne ich przetwarzanie. Informujemy jednocześnie, że publikacja komentarza w portalu "Codziennik Mławski" skutkuje wyrażeniem przez Ciebie takiej zgody. Nigdzie nie przekazujemy Twoich danych (IP) i chronimy je jak najlepiej potrafimy, wykorzystując do tego wszelkie możliwe formy. Zapoznaj się ze szczegółami TUTAJ